Monday, May 12, 2008

گلهای خانگی

فرستادن گل از راه دور را هرگز دوست نداشته ام و برای کسی هم نفرستاده ام. تنها به این دلیل که فرستنده خود، گل را ندیده است و با نگاه هیچ مهری در آن ننهاده است، و گیرنده نیز گل را از دست کسی دریافت می کند که هیچ مهری به او ندارد
امروز به مناسبت روزی که نامش تولد است از دوستی گرانقدر و نازنین و از راهی دور چند تصویر از گلهایی دریافت کرده ام که خود کاشته و پرورانده و نهایت مهر و دوستی را در آنها ریخته است
این از آن نمونه هاست که جهان مجازی طراوتی بیش از جهان طبیعی پیدا می کند

Sunday, May 11, 2008

برای مادرها


به بهانه روز مادر، برای همه ِ مادرها، و مادری که روز مادر، مادر شده است